Hoppa till innehåll

Därför behöver du vända dig till kommunen när du ska bygga

Kommunernas planmonopol

Tycker du att det är besvärligt att behöva ta kontakt med kommunen och be om lov när du ska bygga på din egen fastighet? Det finns en enkel förklaring till varför du behöver göra det – kommunernas planmonopol.

I Sverige har alla kommuner planmonopol. Det innebär att kommunerna har monopol på att planera markanvändningen. Därför är de också ansvariga för att marken används på ett bra sätt. Planmonopolet är reglerat i plan- och bygglagen (PBL).

Markanvändningsstrategin styr utvecklingen

Planmonopolet möjliggör för kommunen att styra utvecklingen i kommunen. Kommunen är ansvarig för att se till att det till exempel finns tillräckligt med mark att bygga bostäder på och tillräckligt med jordbruksmark för att trygga framtidens livsmedelsförsörjning. Kommunen redovisar hur marken ska användas i en markanvändningsstrategi som beskrivs i kommunens översiktsplan.

När du ber om lov om att göra ändringar på din fastighet baserar kommunen sitt beslut bland annat på markanvändningsstrategin. Markanvändningsstrategin innefattar all mark i kommunen. Det betyder att kommunen har en strategi och en plan för hur just din mark ska användas.

Om du känner till kommunens markanvändningsstrategi har du alltså större möjlighet att planera ändringar av din fastighet som går i linje med kommunens strategi.

Så regleras vad du får göra på din mark

Markanvändningen regleras med detaljplanering och planmonopolet gör att det bara är kommunen som kan anta eller göra ändringar i en detaljplan. I praktiken innebär det att kommunen bestämmer vilken mark som får bebyggas och vad som får byggas där.

Om du som äger mark vill göra en ändring av hur din fastighet används och till exempel uppföra nya bostäder, behöver du vända dig till kommunen för att be om lov. Du kan behöva ansöka om att göra en ändring i en detaljplan, en ny detaljplan eller söka bygglov. Beslut gällande hur din mark ska användas fattas av kommunens stadsbyggnadsnämnd eller ibland på delegation av tjänstemän på kommunens stadsbyggnadskontor. Stadsbyggnadskontoret tar emot och handlägger ditt ärende inför att nämnden ska fatta beslut. Markanvändningsstrategin är vägledande för vilket beslut som fattas.

Därför ber du kommunen om lov när du ska bygga på din fastighet

Sammanfattningsvis är det på grund av att kommunen har ansvar för att se till att marken i kommunen används på ett bra sätt som du som fastighetsägare måste vända dig till kommunen för att be om lov inför att du bygger hus på din fastighet.

Förvisso innebär planmonopolet att du som fastighetsägare måste anpassa dina byggplaner till kommunens viljeriktning men det är samtidigt en trygghet att inte vem som helst kan bygga vad som helst på sin mark. Kommunens planmonopol ger kommunen bestämmanderätt och möjlighet att göra en strategisk framtidsplanering för markanvändningen i din kommun.

söker du svar på något annat? Skriv gärna din fråga till oss:

Läs mer.

Hur du höjer värdet på din mark

Att höja värdet på mark är en strategisk och ekonomisk möjlighet för många markägare, särskilt de som äger större arealer men kanske inte har utnyttjat

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.