Hoppa till innehåll

Optimal förädling som lönar sig – för alla

På Boeno Sverige ser vi till att Sveriges markägare belönas när de är med och bidrar till en samhällsutveckling som ger fler människor goda möjligheter att bo och leva bra.

Vi är verksamma i flera kommuner i Mälarregionen och Stockholms län, till exempel i Norrtälje kommun där vi har stöttat ett stort antal markägare med förädlingen av deras mark. Här nedan följer ett exempel.

En markägare i Norrtälje kommun ägde 20 hektar mark. På stora delar av markägarens fastighet förelåg bestämmelser som hade gjort det mycket svårt för markägaren att exploatera marken. Varken att stycka av tomter eller en ansökan om planbesked hade godkänts av kommunen.

Det är kommunens översiktsplan som reglerar markanvändningen, det vill säga vad marken i kommunen ska användas till. Översiktsplanen beskriver kommunens viljeriktning och det är den, i kombination med PBL, som tjänstemännen grundar sina beslut på när en medborgare ansöker om lov för byggnation.

När Boeno kom i kontakt med markägaren påbörjades en grundlig analys av översiktsplanen. Det kom fram att stora delar av marken var kulturminnesmärkt eller låg i ett område som var utpekat som grönområde. Analysen av översiktsplanen gav också förståelse för att en exploatering faktiskt, med innovativa metoder, skulle kunna vara möjlig att genomföra på markägarens fastighet.

Tidigare misslyckade exploateringsförsök utgjorde trots nyupptäckta möjligheter i översiktsplanen en risk för att förslaget inte skulle ges positivt beslut av kommunen. Markägaren och Boeno kom därför överens om en värdering av marken till 250 000 SEK per hektar, något bättre än värderingen av skog och åkermark i området, och avtalade om ett villkorat fastighetsköp.

Ett villkorat fastighetsköp är endast giltigt om de villkor som fastställs i avtalet uppfylls. I det här fallet utgjordes villkoret av att Boeno skulle lyckas erhålla godkänt förhandsbesked för ett antal enbostadshus på marken innan betalning övergick till markägaren.

Till markägarens och Boenos glädje fick den tilltänkta exploateringen godkänt av Norrtälje kommun inom loppet av sex månader. Boeno stod för samtliga kostnader avseende ansökan om förhandsbesked hos kommunen, påföljande lantmäteriförrättning samt nedlagd arbetstid för analys, framställande av ansökningshandlingar och kommunicering med Norrtälje kommun. Markägaren hade i lugn och ro kunnat fokusera på jobb och fritid utan att behöva oroa sig för storleken på nästa faktura från kommunen och till slut kunnat motta 250 000 SEK för mark som tills Boeno dök upp inte hade varit värd någonting alls.

Resultatet av projektet är förutom att markägaren gjorde en oväntad vinst på 250 000 SEK, att flera familjer ges möjlighet att bygga sina drömhem i Norrtälje kommun. Tack vare markägarens bidrag kunde Boeno skapa möjligheter för fler människor att bo och leva bra.

Äger du också mark som har varit svår att förädla? Vi på Boeno kanske kan hjälpa dig. Kontakta oss för en kostnadsfri analys.

Genom att använda denna webbplats accepterar du användning av cookies.